ประกาศจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2557 ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ สถานที่ ดังนี้.- หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนถนน เวลา 09.00 - 10.00 น. รับได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่ เวลา 10.30 *- 12.00 น. รับได้ที่ ศาลาสะพานสัก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านนายด่้าน เวลา 15.00 - 16.00 น. รับได้ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนายด่าน หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตาะนอก หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตาะใน เวลา 08.30 - 16.00 น. รับได้ที่ทำการ อบต.ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งงาย เวลา 13.00 -* 14.30 น. รับได้ที่วัดทุ่งงาย *ผู้สูงอายุทุกท่านควรทราบ เดือนกันยายน 2557 เป็นเดือนสิ้นสุดงบประมาณ ขอให้ผู้สูงอายุมารับเงินให้หมด ทุกคน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 31,492 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2558/โครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
22 ต.ค. 57
154
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาจัดจ้างโครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในตำบลระวะ
22 ต.ค. 57
155
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกท์คอน
22 ต.ค. 57
158
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
22 ต.ค. 57
160
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลราคาจ้างปรับปรุงพิเศษซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าชะมวง-บ้านท่ามะปราง
22 ต.ค. 57
149
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าหมอชัย-บ้านวังพา
22 ต.ค. 57
132
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา
22 ต.ค. 57
101
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างจัดทำความสะอาดอาคารอบจ.สงขลา อาคารศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล และอาคารหอประชุมศรีเกียรติพัฒน์
22 ต.ค. 57
99
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ระบบดิจิตอล
22 ต.ค. 57
97
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒) อบต.คลองหลา
22 ต.ค. 57
117
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบต.ท่าชะมวง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 ต.ค. 57
99
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล
22 ต.ค. 57
97
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างประมูลก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัดจันทร์
22 ต.ค. 57
98
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ทม.ทุ่งตำเสา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูน์พัฒนาเด็กเล็ก
22 ต.ค. 57
104
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซีล สายบ้านหัววัง หมู่ที่ 4-5 บ้านมาบด้วน หมู่ที่ 8
22 ต.ค. 57
105

»ข้อมูลทั้งหมด 31,492 รายการ