-รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม 2559 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 <<<< 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,826 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ประชุมสภาเทศบาลเมืองสิงหนคร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
26 พ.ค. 59
104
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจ้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแตระ ตำบลปากแตระ - บ้านเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 59
78
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบ้านครูทร หมู่ที่ 9
26 พ.ค. 59
80
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 59
70
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านท่าเข็น ตำบลคลองแดน - บ้านทุ่งสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด
26 พ.ค. 59
75
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินนิมิต-บ่อแดง-คลองทราย หมู่ที่ 6,10 และ 13
26 พ.ค. 59
72
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ค. 59
51
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนไทยมุสลิม โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2559
26 พ.ค. 59
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ วันที่ 27 พ.ค. 2559
26 พ.ค. 59
32
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
26 พ.ค. 59
57
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
26 พ.ค. 59
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3 งวดที่ 1)
26 พ.ค. 59
43
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน เมษายน ๒๕๕๙
26 พ.ค. 59
45
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
26 พ.ค. 59
51
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559
26 พ.ค. 59
39

»ข้อมูลทั้งหมด 49,826 รายการ